Informare publică

Persoane responsabile Legea 544/2001

Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi  a Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, numite prin Decizia Rectorului nr. 493/7805 din data de 11.05.2016

Hava Cristina - responsabil cu activitatea publică de informare  directă a persoanelor/instituţiilor, cu componentele:

a) informarea publica directa a persoanelor;

b) informarea interna a personalului;

c) informarea interinstitutionala;

Contact: Tel. - 0258/806130  int. 126;  Fax - 0258/812630; email - chava@uab.ro

Conf. univ. dr. Diana Câmpan - responsabil cu informarea presei

Contact: Tel. - 0258/806130 int. 243; Fax - 0258/812630  email - dcampan2002@yahoo.com

Documentele de interes public se pot pune la dispoziţia persoanelor interesate în Sala de lectură - parter, din cadrul Bibliotecii Universitare, zilnic între orele 08.00 - 16.00.

Comisia de analiză a contestaţiilor privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public,

Președinte:                  Prof. univ. dr. Adela Socol

Membri:                      Conf. univ. dr. Andreea Muntean

                                   Ec. dr. Vasile Lucian Găban

Secretar:                      ec. Virgil Ciobotă

Contact: Tel. - 0258/806130; Fax - 0258/812630 ; cond@uab.ro

Modalitatea de contestare a deciziilor

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului la acces la informațiile de interes public solicitate

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 478/2016

ART. 32

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

ART. 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.

ART. 35

(1) Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.

(2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public va avea următoarele responsabilități:

a) primește și analizează reclamațiile persoanelor;

b) efectuează cercetarea administrativă;

c) stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public este întemeiată sau nu;

d) în cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate. În cazul funcționarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorității sau instituției publice, care va propune aplicarea unei sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii;

e) redactează și trimite răspunsul solicitantului.

 ART. 36

(1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Aceste modalități sunt stipulate în Capitolul  "Sancțiuni" al Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, după cum urmează:

CAP. III - Sancțiuni

ART. 48

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

ART. 49

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.

ART. 50

Răspunderea disciplinară a funcționarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabilește conform Statutului funcționarilor publici, statutelor speciale sau, după caz, Codului muncii.

ART. 51

In cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

ART. 52

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

ART. 53

(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.

* Art. 7 al Legii nr. 544/2001 prevede că :

  • "(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
  • (2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
  • (3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic."

Lista cu documente de interes public

Lista documentelor de interes public

    a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele si strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legi: Regulamente, Metodologii, Rapoarte, Proceduri, Decizii.  

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Lista categoriilor de documente produse şi/gestionate potrivit legii

 

Rapoarte anuale privind starea instituției

Strategii și planuri operaționale

Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul

Regulamente de organizare și funcționare, structura și informații  publice din cadrul facultăților

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de cercetare științifică și transfer tehnologic

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale

Regulamente, rapoarte și informații privind învățământul la distanță, cu frecvență redusă și formare continuă

Regulamente, rapoarte și informații privind consilierea, orientarea în carieră și voluntariat

Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice

Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale

Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară

Editura ETERNITAS

Regulamente, metodologii, proceduri, procese verbale și informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, de cercetare, didactice auxiliare și nedidactice: 

Declarații de avere și interese

Informații privind licitațiile 

Regulamente, procese verbale, informații privind alegerile academice

Regulamente, rapoarte, decizii privind activitatea comisiei de etică și deontologie universitară:

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001

Buletine informative privind accesul la informaţiile de interes public

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK