Master study programs

Master study programs

Teologie comparată

Durată studii
4 semestre

Scurtă prezentare a programului
•    Formarea de personal clerical și neclerical specializat în înțelegerea, analiza și interpretarea științifică a fenomenului religios;
•    Obiectivele programului:
•    formarea deprinderilor de investigare științifică a diferitelor forme de manifestare socio-religioase a principalelor tradiții confesionale creștine, în contextul istoriei și tradiției lor sociale, culturale și artistice;   angajarea unui dialog interreligios și interrconfesional public, fundamentat pe principii și valori comune pentru cultivarea înțelegerii, respectului și diversității religioase într-o societate pluralistă;   promovarea valorilor evanghelice într-o angajare pozitivă, comparativă și euristică față de valorile celorlalte confesiuni creștine, într-o analiză critică și reflexivă fată de propria credință, în special a celei Ortodoxe.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)
COR: 2636
•    Specialisti in religie, în special în domeniul cercetării teologiei ortodoxe în raport cu celelalte confesiuni creștine;
COR: 231 (condiționat de absolvirea modulului psihopedagogic, nivel 11 )
•    Pregătește specialiști în predarea Religiei și a Istoriei Religiilor; Profesori pentru învățământul secundar și universitar

Principalele discipline studiate
Geopolitica religioasă: Islam, Iudaism şi Creştinism în dialog; Mesajul doctrinar al icoanei pentru mileniul al treilea dintr-o perspectivă interconfesională; Religie si politica in Romania interbelica. Perspectiva comparata; Mistică și mistagogie în leitourghia Răsăritului creștin; Etica şi morala la profeţii mari: context istoric si contemporaneitate; Teme teologice în dialogul ecumenic contemporan. Evaluări și perspective; Catehismele moderne şi confesionalismul; Privire comparată asupra tradiţiilor ascetice, mistice şi liturgice din orientul creştin (bizantini, armeani, copţi, etiopieni, sirieni și latini.

Aspecte privind practica profesională
Practica se efectuează comasat după încheierea activităților didactice directe din semestrul al II-lea. Practica pentru studenţii înmatriculaţi la programe de master de cercetare se va desfășura, pe cât posibil, în unităţi de cercetare ştiinţifică, în centrele de cercetări şi în laboratoare de cercetare UAB. Colocviul de practică va avea loc în ultima săptămână a lunii septembrie.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)
Şcoala Doctorală de Teologie, prin cei 11 conducători de doctorat şi prin programele de studiu aferente, acoperă o vastă arie de cercetare, de la teologie sistematică şi bioetică (istoria şi filosofia religiilor, dogmatică, morală, etica vieţii), la teologia practică (liturgică, muzică, omiletică şi catehetică).

Oportunități de angajare pe piața muncii
Rata de angajare la finalul studiilor este ridicată. Acest lucru este posibil având în vedere puterea de absorbție în acest domeniu prin structurile de profil: Arhiepiscopii, Episcopii, Protopoiate, Parohii, Inspectorate Școlare, ONG-uri, unde s-a identificat o nevoie crescută de resursă umană.

Mediere interculturală şi interreligioasă

Durată studii
4 semestre

Scurtă prezentare a programului
Formarea de specialiști în domeniul medierii și al dialogului interconfesional și interreligios; înțelegerea, analiza și luarea deciziilor juste pentru dialogul ecumenic > Obiectivele programului:
  Formarea deprinderilor de investigare științifică, sine ira et studio, a proceselor de interculturalitate și interreligiozitate ținând cont de codul privind deontologia și etica profesională   Angajarea dialogului interconfesional și interreligios pentru cultivarea înțelegerii, respectului și diversității religioase într-o societate multi-etnică/confesională/religioasă
  Promovarea valorilor universale, comune tuturor religiilor: lupta împotriva discriminării, egalitatea de șanse, promovarea vieții prin limitarea oricăror tipologii de violentă, construcția unei viziuni pozitive pacifist-integratoare a lumii.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)
Formarea de personal specializat în domeniul medierii și al dialogului interconfesional și interreligios; specialiști în rezolvarea conflictelor; consilier mediator; consilier școlar COR: 231
Pregătește specialiști în predarea Religiei și a istoriei Religiilor; Profesori2 pentru învățământul secundar și universitar.

Principalele discipline studiate
Etica vieţii în contextul societăţii de consum; Consilierea pastorală şi natura relaţiilor interumane: de la conflict la comuniune; Probleme actuale în procesul de mediere interculturală și interreligioasă și rădăcinile acestora; Muzica religioasă- arta de transformare a conflictului în comuniune; Biserica si statul bizantin - intre dialog, conflict si diplomatie; Direcţii şi curente în patristica comparată: Occident & Orient; Sociologia religiilor: obiectivări ale Sacrului în antropologia social; Cosmologia din perspectiva dialogului ecumenic; Teologia interculturala si ecumenismul; Religie şi violenţă la început de mileniu şi răspunsul unei teologii autentic agapice; Fundamentări culturale, istorice şi legislative ale medierii bisericeşti; Antropologia ortodoxă în dialogul misionar contemporan: holocaust, incinerare și ecoteologie.

Aspecte privind practica profesională
Practica se efectuează comasat după încheierea activităţilor didactice directe din semestrul al II-lea. Practica pentru studenţii înmatriculaţi la programe de master profesional se poate efectua în instituţiile şi organizaţiile în care sunt încadraţi în muncă masteranzii (dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizaţia respectivă are departamente în domeniul programului de masterat) sau, în situaţia în care nu au un loc de muncă, în organizaţii din domeniu.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)
Şcoala Doctorală de Teologie, prin cei 11 conducători de doctorat şi prin programele de studiu aferente, acoperă o vastă arie de cercetare, de la teologie sistematică şi bioetică (istoria şi filosofia religiilor, dogmatică, morală, etica vieţii), la teologia practică (liturgică, muzică, omiletică şi catehetică).

Oportunități de angajare pe piața muncii
Rata de angajare la finalul studiilor este ridicată. Acest lucru este posibil având în vedere puterea de absorbție în acest domeniu prin structurile de profil: Arhiepiscopii, Episcopii, Protopoiate, Parohii, Inspectorate Școlare, ONG-uri, unde s-a identificat o nevoie crescută de resursă umană.

Muzică religioasă și folclor muzical

Programul MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI FOLCLOR MUZICAL (studii de masterat, domeniul Muzică), recent autorizat de către ARACIS, vine în completarea generoasei oferte educaționale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a universității albaiuliene. 

Studiile universitare în domeniul Muzică au pătruns în peisajul academic albaiulian în anul 2014, când a fost înființată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia secția de Muzică Religioasă. În anul 2019, secția a fost acreditată, cu fiecare promoție de absolvenți simțindu-se tot mai acut nevoia deschiderii unui program de masterat care să le permită absolvenților să-și continue studiile. Mulți dintre absolvenții noștri au optat pentru o carieră didactică în învățământul preuniversitar, completarea studiilor la nivel masteral fiindu-le necesară pentru a se putea titulariza pe posturi didactice din învățământul liceal și post-liceal. De asemenea, creșterea prestigiului formațiilor muzicale autohtone presupune o perfecționare continuă a membrilor acestora, care să le permită atingerea unui cât mai înalt grad de profesionalim. Acestea sunt doar câteva dintre motivele care argumentează deschiderea programului de masterat MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI FOLCLOR MUZICAL. 

La absolvire, masteranzii vor avea următoarele calificări și profesii: Copiator note muzicale (COR 265217); Referent muzical (COR 265211); Profesor în învățământul liceal/postliceal (după absolvirea modului psiho-pedagogic, nivelul II). 

Programul de masterat abordează două mari paliere ale culturii muzicale, muzica religioasă și folclorul, disciplinele din planul de învățământ ilustrând aspecte diferite ale acestora. Din sfera muzicii religioase amintim următoarele discipline care vor fi studiate: Stilistica muzicii bizantine, Muzică eclezială și ritual, Muzica corală religioasă în sec. XX: orientări și tendințe, Cântare liturgică corală, Tehnici dirijorale în muzica bisericească, Citirea partiturilor corale religioase, Psalmodie și muzică ezoterică, Estetica muzicii religioase, Culturi muzicale bizantine, Principii de transcriere a notației neumatice în notație liniară, Variante ale muzicii bizantine în spațiul ortodox.  

Folclorul muzical este ilustrat în planul de învățământ al programului prin discipline precum: Armonia modală aplicată pe cântecul popular românesc, Ansamblu muzică tradițională, Organologie populară, Colinda – gen muzical și literar, Culegere de folclor – tehnici și metode, Etnomuzicologie, Tehnici vocale de cânt popular, Prelucrări folclorice în creația compozitorilor români, Principii de transcriere a folclorului muzical, Conducere grup folcloric.  

Pe lângă disciplinele menționate, există și discipline care oferă o perspectivă de ansamblu asupra limbajului muzical, precum Teoria superioară a muzicii. Totodată, Practica de specialitatele oferă masteranzilor posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite în formații vocale, instrumentale sau vocal-instrumentale. 

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK