Editura Aeternitas

Despre noi

Editura Aeternitas este o structură a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi a luat naştere ca o rezultantă a activităţii de învăţământ şi cercetare a comunităţii academice din Alba Iulia.

Actul de înfiinţare a acestei structuri editoriale îl constituie Decizia nr. 12/7 februarie 2002 a Rectorului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, confirmată prin avizul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional de Numerotare şi Standardizare, din 18 februarie, acelaşi an.

În cei peste 19 ani care au trecut de la înfiinţarea ei, editura a funcţionat ca un departament al universităţii, susţinându-şi activitatea din alocaţiile bugetare ale instituţiei tutelare şi din autofinanţare, respectiv din taxele de editare şi din anumite fonduri obţinute de autori prin proiecte de editare încheiate cu terţe instituţii.

Editura Aeternitas a demonstrat o creştere calitativă constantă, reuşind să însumeze, în prezent, peste 400 de titluri oferite unui public de specialitate, dar şi unei arii mai largi de cititori, interesaţi de poezie, eseuri, muzică, materiale didactice auxiliare pentru învăţământul preuniversitar etc. Extinderea activităţii, sub aspectul cantităţii, dar şi sub cel al cuprinderii tematice, a fost însoţită de o preocupare asiduă pentru creşterea calităţii, prin aplicarea unor norme editoriale cât mai riguroase.

Această evoluţie a adus Editurii Aeternitas, în anul 2006, statutul de editură acreditată de către CNCSIS (cod 18). Ca o consecinţă a acestei realizări, a crescut interesul cadrelor universităţii de a-şi publica tezele de doctorat şi lucrările rezultate din activitatea ştiinţifică în editura internă.

Un alt proces de acreditare s-a produs în anul 2009, vizând activitatea din perioada 2007-2009. Criteriile acestui proces au impus organizarea pe serii a produselor editoriale. Rezultatul procesului de evaluare fiind unul pozitiv, s-a obţinut acreditarea CNCSIS pentru perioada 2009-2012.

În anul 2011, ca urmare a competiţiei lansate de noul CNCS, editura a obţinut acreditarea în categoria C pentru Domeniul Filologie (cod depunere PN-II-ACRED-ED-2011-0093), categorie reconfirmată în anul 2020 când a avut loc un nou proces de evaluare şi clasificare a revistelor şi editurilor românești.

Editura Aeternitas are ca scop principal sprijinirea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică a profesorilor şi a cercetătorilor din universitate prin editarea şi tipărirea, în format clasic sau electronic, de cărţi şi publicaţii periodice, cursuri şi materiale didactice, tratate, monografii, dicţionare, enciclopedii, teze de doctorat etc. Promovând valorile ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, editura contribuie la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor.

Ţinând cont de misiunea sa, editura are ca obiective de bază: editarea cărţii universitare în condiţii profesionale; stimularea producţiei de manuale şi carte universitară; încurajarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din universitate pentru valorificarea activităţii ştiinţifice proprii şi implicarea în proiecte colective; iniţierea unor parteneriate cu instituţii similare; creşterea vizibilităţii editurii în rândul comunităţii academice şi al instituţiilor de profil, prin participarea la expoziţii, târguri şi saloane de carte; prestigiul şi îmbunătăţirea imaginii universităţii, atât în mediul academic, cât şi în rândul societăţii civile.

VIZIBILITATE/ DISTRIBUŢIE/ COMERCIALIZARE

Editura Aeternitas îşi face cunoscută producţia editorială prin:
- difuzarea/ comercializarea cărţilor în librăria universităţii;
- participarea la târguri de carte, manifestări ştiinţifice de profil;
- lansări de carte/ întâlniri cu publicul;
- promovarea on-line pe site-ul editurii;
- recenzii de carte publicate în principalele periodice ştiinţifice ale universităţii şi nu numai;
- asigurarea Depozitului Legal, difuzarea cărţilor către principalele biblioteci universitare;
- donaţie de carte;
- cuprinderea titlurilor în bibliografia de specialitate a cursurilor universitare ş.a.

Pagina editurii

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK