Centrul ID, FR și formare profesională continuă

Centrul ID, FR și formare profesională continuă

Prezentare

Misiune şi obiective

     Misiunea Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, este să realizeze o coordonare a tuturor activităţilor Învăţământului la Distanţă (ID) în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel încât să se asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de Învăţământ de Zi, prin furnizarea unor programe de instruire valoroase atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodologic. Calitatea proceselor educaţionale oferite prin Învăţământul la Distanţă va permite dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţământ, specific societăţii informaţionale actuale, care să ofere acces la educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

     Învăţământul la Distanţă este un învăţământ centrat pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţământ şi se concentrează mai mult pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta studiază.
Obiectivele ce vor fi urmărite în cadrul DIDFPC în scopul îndeplinirii misiunii acestuia rezultă din sarcinile ID.

     CIDFRFC are următoarele sarcini principale:
     a) asigură managementul programelor pentru Învăţământul la Distanţă;
     b) asigură un program de management al calităţii pentru menţinerea obiectivelor la nivelul cerinţelor criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS;
     c) sprijină facultăţile în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în autorizarea specializărilor ID;
     d) dezvoltă şi promovează politica privind producerea de resurse de învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate, distribuirea materialelor didactice, producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;
     e) asigură pregătirea permanentă în tehnologiile ID a personalului didactic şi nedidactic din Universitate implicat în această activitate;
     f) asigură actualizarea permanentă a bazelor de date privind toate activităţile studenţilor, stocarea acestora în condiţii de siguranţă, garantate şi protejate împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificărilor neautorizate;
     g) urmăreşte ca baza materială a Universităţii să dispună de resurse de învăţământ adecvate: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care ţin seama de necesităţile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, reţele de calculatoare şi acces Internet;
     h) urmăreşte modul de gestionare a fondurilor de către persoanele desemnate în acest scop de către Compartimentul financiar-contabil al Universităţii;
     i) asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-un program de studiu prin ID la toate serviciile de suport ale ID: asistenţă la înscriere, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţii, suport tutorial adecvat, examinarea corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute, precum şi consiliere profesională;
     j) asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la ID;
     k) asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare;
     l) asigură infrastructura de comunicaţii între studenţi, cadrele didactice şi tutori prin diferite mijloace: poştă, telefon, fax, e-mail, Internet, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc.

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK